تخفیف های مربوط به برگزاری مراسم ، تشریفات و گل در شهر بندرعباس